Referat fra Ringe d. 21.4 2018.

Deltagere: 44 repræsentanter fra lokalgrupperne fra hele landet.

Fra bestyrelsen: Kirsten Harritsø, Lisbeth Svenstrup, Conny Møller.

Mødet starter med kaffe og rundstykker.

Derefter velkomst ved Else Langæble/MidtfynsQuitlerne

Lisbeth Svenstrups kommentar fra mødet siden sidst:

Har drøftelserne på lokalgruppemødet i 2016 ført til handlinger i DPF??? Det korte svar er JA.

 • Der var på sidste møde stor opbakning til at der skulle holde Lokalgruppemøde i april. Tak til Midtfyns Quilterne, som lægger lokaler til igen i år, men også tak fordi I er så mange der er mødt frem.
 • Oplægget fra sidste LG-møde var, at der arbejdes på at alle kan blive lokalgruppe. Man ønskede at der skal være en demokratisk opbygning af lokalgruppen med vedtægter og bestyrelse/ styregruppe for at det kan være en lokalgruppe. Dette uanset antal medlemmer, men der skal være en andel medlemmer af DPF før evt. tilskud. (Personlig har jeg måske savnet jeres opbakning i forløbet). Generalforsamlingen rejste tvivl om at forslaget ville medføre medlemsflugt i foreningen og derfor blev forslaget udsat. Bestyrelsen har gennemdrøftet fordel / ulemper ved ændringsforslaget og ønsker at fastholde det. Men dette + et indkommen forslag om procentsats sat på som et gruppearbejdespørgsmål i dag. (Jeg har lagt en side med både nuværende tekst og forslag til ændringer på bordene).
 • Da der var ikke umiddelbart opbakning til et ”kontingent” for at være en lokalgruppe på sidste møde, har bestyrelsen ikke arbejdet videre med forslaget.
 • Udfordringer contra konkurrencer til Træf. Bestyrelsen besluttede efter debatten på lokalgruppemødet at medlemsudstillingen ikke er en konkurrence samt at afskaffe publikums favorit i 2017. Vægten kommer fremadrettet til at ligge på det sociale ved patchwork. Vi vil gerne se så meget forskelligt af vores medlemmers arbejder som muligt. Vi ønsker at belønne dem der ”tør” fremvise deres patchwork arbejder, men vi ønsker ikke at det skal være som i en udefineret konkurrence blandt udstillere. Derfor vil vi fremover ved lodtrækning give en præmie, til medlemmer der udstiller.
 • Nogle gange udbyder Dansk Patchwork Forening en udfordring, som vil blive vurderet af dommere og publikum. De vil fortsat blive belønnet med præmier på konkurrence betingelser.
 • Vedr. overnatningsmuligheder til Træf. Kan vi oplyse at der i år bliver mulighed for at få 3mandsværelser på OCC
 • Et sted på hjemmesiden hvor lokalgrupper kan dele ideer. (Skal ligge hvor der kræves medlemslogin. Lokalgrupper kunne evt. selv lægge ting ind, men bestyrelsen har redigeringsret). Dette arbejder bestyrelsen videre med. Bestyrelsen har haft travlt med at forny IT på områder som medlemstilmelding til Træf og online betaling. Et nyt Winkas-system tages i brug i disse dage, så der er ikke sket mere pt.
 • Vedr. hvordan DPF får kendskab til nye butikker / butikker får kendskab til DPF. Det er sådan at alle patchworkrelaterede butikker, i modsætning til tidligere, nu kan deltage på Træf. Butikker der annoncerer, får en stand billigere end dem der ikke annoncerer. Således at det kan bedre betale sig for en butik, der ønsker at komme på Træf, at have annonceret.
 • Vi evaluerede DPF på Facebook. Aktiviteten på Facebook er blevet højere siden sidst. (ca. et nyt indlæg hver uge der når ud til 600-1100 pers.) Lokalgrupperne kan fortsat bruge Facebook og Hjemmesiden til at reklamere for lokale kurser og lign. Bestyrelsen opfordrer nu lokalgrupperne / medlemmer hjælpe os med at synliggøre DPF bl.a. med indlæg der gør siden aktiv og spændende, samt ved at dele opslagene.
 • I opfordrede til at kalenderen blev mere overskuelig. Tekster markeret med grøn er danske udstillinger. Udenlandske udstillinger er markeret med turkis og butiksarrangementer med lyseblå. Om det ændres ved overgang til Winkas vides pt ikke.
 • Vi drøftede hvad en lokalgruppe kunne gøre for at støtte op om DPF. Konklusionen var at levere hjælpere til træf og ved at reklamere for medlemskab af DPF. Det har aldrig være så let at lave en vagtplan som til træffet i Skærbæk takket være sønderjyske lokalgrupper! TAK for den opbakning. Håber der allerede nu er nogle der påtænker sig at trække et læs i Odense.
 • Der blev udvekslet tips og ideer på sidste lokalgruppemøde. I dag er der forslag til drøftelse om en idebank.
 • Lokalgrupper kan fortsat endags-udstille på Træffet og hjælpe på messe i Fredericia. Flere lokalgrupper har taget det til sig. Det er en stor publikumssucces og tiltaget fortsætter. Vi har mulighed for at ca. 6 lokalgrupper kan udstille 1 dag hver på træffet. Kontakt bestyrelsen hvis I vil være med i Odense i år og/eller Roskilde næste år.
 • Der blev spurgt til evt. rabatordninger for medlemmer på sidste møde. Bestyrelsen har indført en slags ”studierabat” for at tiltrække de unge. Studerendes kontingent er nu 200 kr. ved fremsendt kopi/foto af studiekort til kassereren inden d. 30. nov. (ellers opkræves det almindelige kontingent for det kommende år). Man kan vedhæfte foto af studiekort indmeldelsen.

Gruppearbejde: Deltagerne arbejder i 4 grupper i ca. 90 min., derefter fremlæggelse til alle, med følgende emner:

1. Hvordan får vi medlemmer til at deltage i udfordringer fra fx EQA og DPF?
Kommentarer: Bestyrelsen i LG (lokalgrupper) har ansvaret for ud at udbrede emnet, opfordre til at deltage – bare nogle vil deltage, så man kan inspirere hinanden, og være med til at fortolke/forstå emnet. Nogle LG laver en brainstorm over emnet. Nogle medlemmer ønsker, at emnet kunne være lette ting, sy over pap o. lign.
Emner, som flag/vimpler, hvor alle i LG kan deltage, skal offentliggøres tidligt, f.eks. i Kludemagasinet nr. 1.
Opfordre til at flere kan arbejde sammen på emnet – det behøver ikke at være enkeltpersoners værk.

2. Hvordan får man udbredt kendskab til patchwork?
Kommentarer: Lokale projekter vises frem, åbent hus, udstillinger i andre forretninger f.eks. biludstillinger. Det behøver ikke altid at være patchworkrelateret.
Lave en god skabelon til pressemeddelelse – men ønsker, at det skal komme fra bestyrelsen.
Tilbyde at komme på skoler og lave patchwork sammen med eleverne.
Udstille sammen med andre kunstnere.
Bruge Facebook til at ”like” så meget som muligt.
Rødovre Kommune har bedt alle foreninger om at vise, hvad de står for på Kulturnatten.
Invitere andre foreninger om at komme på besøg og vise, hvad patchwork er for en størrelse og udstille hos andre foreninger.

3. Hvordan bruger vi de sociale medier fx Facebook, Instagram og lokalgruppe?
Kommentarer: Nogle bruger det ikke. LG i Skanderborg har en Blok.
Man kan ikke blive venner med DPF Facebook, men man kan følge siden og dele opslag.
Ønske om ”opskrift” for at gøre det nemmere at dele billeder m.m. via DPF Facebook. Sæt konkurrencer op.
Opfordre alle medlemmer og LG til at gøre flittig brug af Instagram og Pintarest for at skabe generel interesse for patchwork.
Pintarest on Instagram: Med søgeord ”håndarbejde” ønskes en link til LK og DPF og del flotte billeder.

4. Idebank til aktiviteter i lokalgrupperne?
Kommentarer: LG´s aktiviteter skal samles under et. Gerne en liste med fordele og den skal være let tilgængelig – også for ikke-medlemmer.
Muligheder for at samarbejde med andre LG, så udgifter til undervisere og foredragsholdere kan deles og skabe mulighed for at dele ”patchwork-lapper”.
Andre aktiviteter: Pakkeleg, Amerikansk lotteri og fællesprojekter

5. Nytænkning omkring konceptet med en hovedforening og lokalgrupper?
Kommentarer: Ingen krav om et bestemt antal som DPF medlemmer. Medlemskabet skal være attraktivt – fordele synliggøres.
LG skal opfordre deres medlemmer til at blive medlem at DPF, som skal være mere synlige i LG og i lokale regi som fx byfester.
Opret patchworkcafeer ligesom der findes strikkecafeer.
Gratis mad til LG møder.
Kludemagasinet skal indeholde flere mønstre og/eller der sendes et mønsterblad ud en gang imellem f.eks. hvert 5. år? Kludemagasinet er et MEDLEMSBLAD og ikke et mønsterblad man abonnerer på, men se lige hvor meget mere vi får end hvis man fx er medlem af en hundeklub, sportsklub osv.

6. Hvordan fastholer vi vores medlemmer både i lokalgrupperne og foreningen?
Kommentarer: Den naturlige afgang kan ingen ændre! DPF mere attraktiv på de sociale medier.
Flere forskellige skal sende mønstre til Kludemagasinet.
Annoncere i andre blade f.eks. Sallys Ideer, Maries Ideer. Dem der har sendt mønstre til Kludemagasinet, skal også sende dem til de andre blade.
LG skal være mere åbne over for nye medlemmer – tage godt imod dem.
Sy sammen med en ven, sy sammen med børn.
Ved Træf skal ikke-medlemmer have udleveret en ”Flyer” i hånden.
Tydeliggøre at et medlemskab er for alle - om man er professionel eller nybegynder er underordnet.

7. Fordele ved at være medlem af DPF/hvordan for vi flere medlemmer?
Kommentarer: Signalere at medlemskab uanset fagligt niveau. Dejligt at Kludemagasinet er blevet bedre til det.

8. Er der opbakning til ændringsforslaget vedr. vedtægter for lokalgrupper fra sidste lokalgruppemøde/ generalforsamlingen i 2017?
Kommentarer: Hører sammen med spørgsmål 9.

9. Hvad mener I om at finde en %-sats (fx 25,30 eller 40%), som kan sættes i stedet for et specifikt antal DPF- medlemmer for at kunne være en lokalgruppe i DPF-regi?
Kommentarer: En gruppe skal være på 20 personer – andre mener at 10 personer er nok. Heraf skal 50% være medlem. Andre er uenige i %-satsen.

Alt skal bygge på soliditet.

Vigtigt at fortælle om DPFs forsikring ifm. udstillinger

Ønske om underskudsdækning skal være afhængig af antal af DPF-medlemmer.

Enhver vedtægtsændring skal stemmes igennem hver for sig.

10. Erfaring med at få unge og børn til at interessere sig for patchwork?

Kommentarer: Undervise på skoler, afholde bedstemordag, udstilling af børns patchwork.

Nyt fra bestyrelsen ved Kirsten Harritsø.

En ny type plakat er under produktion. Den kommer til at henvende sig unge under uddannelse, og bliver sendt ud til undervisningssteder. Der bliver samtidig gjort opmærksom på studierabat – 1 års abonnement koster 200,- kr. ved fremvisning (skanning/fotokopi) til kasseren.

Ved dette års Træf – Patchworkfest - bliver der bl. a. udstillet patchwork som boligtekstil, borddækning, et børnehjørne, legetøj. Desuden bliver blandes udstilling og butikker i 2 haller. Der udbydes ikke workshops, men der kommer en masse områder med forskellige demoer. Vi håber rigtig meget, at butikkerne også vil lave nyheder med demoer.

I Kludemagasin nr. 2 blev der opfordret til at lave vimpler. På træffet bliver der et område, hvor der findes en masse materiale og symaskiner, så alle kan sy vimpler og deltag i en konkurrence.

Plakaten for næste års Patchworkfest bliver forsynet med mere tekst, så ikke-patchworkere kan se, hvad der reklameres for.

En stor tak til sidste års Træf- sted, Skærbæk, for en stor opbakning og meget PR!

I år er der sendt plakater til bl.a. efterskoler. Museer vil fx vil blive spurgt om, der må hænges tæpper op for at gøre opmærksom på træffet.

En ny type plakat er under produktion. Den kommer til at henvende sig unge under uddannelse, og bliver sendt ud til undervisningssteder. Der bliver samtidig gjort opmærksom på studierabat – 1 års abonnement koster 200,- kr. ved fremvisning (skanning/fotokopi) til kassereren.

Plakaten for næste års Patchworkfest bliver forsynet med mere tekst, så ikke-patchworkere kan se, hvad der reklameres for.

Lokalgruppemødet sluttede med ”Show and Tell”.

Næste lokalgruppemøde i 2020 skal finde sted ved Skanderborg Quilterne, der vil gerne stå for arrangementet. (Vi holdt afstemning blandt de LG der meldte sig. Prioriteret rækkefølge: Skanderborg, Korsør, Greve og Ålborg)

Ref. Conny Møller

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: quilt@mail.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk