Referat 2016

Velkomst
Dagen startede med en velkomst, samt præsentation af først bestyrelse, så af samtlige deltagere.

Opfølgning af punkter fra sidste lokalgruppemøde v/Lisbeth
Kan disse lokalgruppemøder føre til noget eller er det spild af tid og kræfter? Et af de indlæg jeg har fået tilsendt kommer fra en lokalgruppe som har valgt ikke at deltage - begrundelse er bla.: At hvis lokalgruppemøder skal være relevante må man lytte til de der kommer med forslag og ikke ”bare” glemme… Derfor har jeg fundet de temaer frem, der blev drøftet på lokalgruppemødet i 2014 og vil her kort gennemgå dem:

Forslag - Velkomstbrev/pakke til nye lokalgruppeformænd
Der er ikke lavet en decideret velkomstpakke, men når jeg modtager meddelelse om, at der er kommet en ny formand tilbyder jeg at sende materiale eller på anden måde at hjælpe.

”Krav” om medlemskab af DPF
Der er lavet formålsbeskrivelse omkring lokalgrupper og lokalgruppemøder, samt fordelsbeskrivelse af medlemskab DPF. Ikke alle lokalgrupper kan stille krav om DPF medlemskab, hvis de skal have egnede/offentlige lokaler.

DPF på Facebook
Vi ER kommet på Facebook og oplever at mange følger os der.

Lokalgruppe programmer på hjemmesiden
Alle lokalgrupper er velkomne til at lægge programmer på hjemmesiden – Skal blot sendes til undertegnede.

Patchworkcafe i Borup bibliotek
Lokalgruppemødet blev bla. brugt til at udveksle ideer til nye tiltag for at udbrede kendskabet til patchwork og DPF.

Opfordring til at lægge billeder på hjemmesidens Galleri
Dén opfordring kan ikke gentages for tit! Hvorfor bruge facebook hvor billeder er svære at genfinde, når man kan få dem på DPF´s hjemmeside?

Unge ønsker mindre/overskuelige syprojekter fx puder og dækkeservietter
Er taget til efterretning i Kludemagasinet.

Forslag - Ophængning af udstilling på Træf og hjælpere udliciteres til lokalgrupper
Vi forventer at alle lokalgrupper hjælper med at skaffe de ca. 75 hjælpere der er nødvendige. Men derudover har vi konkret inddraget lokalgrupperne - fx udstilling på Kreativ messe i Fredericia og på anden vis som eksempelvis afholdelse af dette lokalgruppemøde

Teknisk workshop på træf om brug af IT + hjemmesiden
Har været afholdt og bliver det også på det kommende træf

Stort ønske om flere drop-in workshops – arbejdende værksteder
Debatten mundede ud i en konklusion om at afskaffe workshops på træf og i stedet satse på demonstrationer og/eller walk-in kurser. Desværre må vi nok indrømme, at bestyrelsen ikke havde hår nok på brystet til ’bare’ at gennemføre beslutningen. På generalforsamlingen blev forslaget nedstemt. Derfor tog bestyrelsen udfordringen op og udlovede præmier til de første 100 der meldte sig til workshops sidste år. Vi havde samtidig haft nogle demoer på Træffet. På sigt forventes workshops at blive en sagablot….

Egnede træfsteder og ”krav” til træfsteder
Kravene til DPF er høj kvalitet i alt, hvad vi laver. Efter ønske på lokalgruppemødet arrangerer vi en tolk, når vi har udenlandske undervisere

Mulighed for privat indkvartering til træf eller benyttelse af skoler/efterskoler til overnatning?
Det er svært for DPF at arrangere sligt – men alle er velkomne til at tilbyde det på hjemmesiden/DPF facebook

Klage over bespisning på tidligere Træf
Når vi kommer til Træf mere end en gang samme sted, oplever bestyrelsen, at stedet nu tror på det vi fortæller – nemlig at kravene til spisesteder er unikke på DPF Træf og ikke kan sammenlignes med eventuelle messeerfaringer.

Gruppearbejde - Træk et emne.
Vi arbejdede med forskellige emner.

Præsentation af gruppearbejdet:

1. Hvad skal forskellen være imellem lokalgrupper og lokalgrupper på vej?

 • Skal der være forskel på lokalgrupper og lokalgrupper på vej og hvilke?
 • Skal vi have en procentdel af en lokalgruppe der er medlemmer af DPF og ikke som nu mindst 20 medlemmer af gruppen?
 • Vi talte en del om dette og oplægget fra LG mødet er at der arbejdes mod at alle kan blive lokalgruppe, men der skal være en andel medlemmer af DPF for evt. tilskud. Der skal være en demokratisk opbygning af lokalgruppen med vedtægter samt bestyrelse/ styregruppe for at det kan være en lokalgruppe. Dette uanset antal medlemmer.

2. Mange hoved-foreninger får et lille tilskud fra deres lokal-grupper som en hjælp til at ved lige-holde den kompe-tence der ligger i hoved-foreningen, kan man det hos os? Eks. 5 eller 10 kr. pr medlem

 • Der var ikke umiddelbart opbakning til et ”kontingent” for at være en lokalgruppe.
 • Et evt. beløb skulle så kunne ses i sammenhæng med de fordele der er ved at være en lokalgruppe.

3. Hvilke erfaringer har I med Drop in workshops o. lign. demonstrationer af teknikker?

 • Nogle benytter lokale butikker, lokale medlemmer der underviser.
 • Der er ekstra mødegange til at vise teknikker ell. Lign. 

4. Udfordringer contra konkurrencer til Træf – er der forskel?

 • Konkurrencer har en vinder, det har udfordringer ikke. Når der er faste krav til en ting ønskes der også en vurdering efterfølgende.
 • Evt. udforme et fast bedømmelsesskema til brug ved udstillinger. De bedst bedømte quilts kunne så udvælges til div. udstillinger i udlandet.

5. Hvad kan en lokalgruppe gøre for at støtte op om DPF?

 • Hjælpe til træf. Reklamere for medlemskab af DPF.
 • Overnatningsmuligheder ved træf.
 • Vi mangler et sted på hjemmesiden hvor lokalgrupper kan dele ideer.
 • Dette arbejder bestyrelsen videre med. Det skal i så fald ligge hvor der kræves medlemslogin. Lokalgrupper kunne evt. selv lægge ting ind, men bestyrelsen har redigeringsret. 

6. Hvordan kan DPF få kontakt med nye patchwork butikker?

 • Har det betydning for DPF? Ja, da kludemagasinet er afhængig af annoncer og vi gerne vil have butikker til træf.
 • Kan hjemmesiden designes så der kommer relevante reklamer?
 • Lokalgrupper kan hjælpe med at vi i bestyrelsen får kendskab til nye butikker samt lokalgrupper kan være med til at butikker får kendskab til DPF.

7. Hvordan vil I evaluere DPF’s Facebook side?

 • Der er kun få der bruger facebook, men de der bruger den roser den hurtige svartid. Der sker dog for lidt.
 • Send gerne indslag til Lisbeth Svenstrup.
 • Kan evt. bruge facebook til at reklamere for lokale kurser og lign.

8. Giv eksempler på succesfulde aktiviteter i din lokalgruppe. 

 • Foredrag, Udflugter / butiksbesøg/ ø-ture. Tips&triks
 • Et medlem underviser gruppen.
 • Forårsudfordringer som f.eks. brug af et stk. stof hvordan bruger du dit stykke?

9. Ved du, hvad du og lokalgruppens medlemmer kan finde på DPF hjemmeside?

 • Finde undervisere, butikker og låne bøger.
 • Der opfordres til at kalenderen gøres mere overskuelig og evt. deles i en dansk og en udenlandsk udgave.

10. Hvilket tidspunkt på året er det bedst at holde lokalgruppemøde? - Hvor tit skal de afholdes og er denne facon OK?

 • Der er bred enighed om, at der fortsat skal afholdes lokalgruppemøder.
 • Formen i dag har været god og vi fastslår at der skal afholdes lokalgruppemøde igen i 2018, første halvdel af april og i Ringe igen. Det er fint med en dag og lokalgruppen afholder selv udgiften til transport og forplejning. Det er godt at der kan komme to fra lokalgruppen.
 • Der skal gerne tilbagemelding uanset om man deltager eller ej.
 • Deltager liste ud til de der kommer så samkørsel kan aftales.
 • Dagsorden må gerne være mere uddybende. Så kan man have diskuteret emnerne i lokalgruppen.

Nyt fra bestyrelsen.
Træfkrav: Vi har talt en del om hvor træf afholdes. Der er mange krav fra DPF side til træfsted, da vi gerne vil holde en vis kvalitets standard. 

Vi ser på flg. Krav:

- Handicapvenligt
- Gode tilkørselsforhold
- Parkeringsforhold
- Plads i indgang
- Toiletforhold
- Plads til butikker
- Plads til udstilling
- Cafemuligheder
- Generalforsamlingsmuligheder
- Plads til workshops
- Plads til infoshop og egen shop samt tombola
- Internet forbindelse
- Strømforhold
- Mulighed for at hæve penge
- Dankort automat / mobile pay

Vi kan samtidig kun opfordre til at opstille til bestyrelsen.

Lisbeth gennemgik kort regnskabet, da kassereren ikke deltog.

Conny Møller fortalte kort om mulighed for at lokalgrupper kan endags-udstille på egnede borde hvor man selv passer på sine ting. Dette kan vi kun opfordre til at der tages imod. Vi har mulighed for at mindst 6 lokalgrupper kan udstille, men har kun tilsagn fra to. Her vil lokalgruppen så kunne lave en demo imens f.eks.

Forslag om at kunne udstille i montrer. Dette undersøger vi nærmere.

Hvis lokalgruppen ikke har mulighed for at hjælpe til træf, har man måske mulighed for at hjælpe til messe i Fredericia i oktober. Det vil være dejligt.

Her vil en lille demonstration også være en mulighed.

Show and tell
Flere lokalgruppe havde valgt at tage noget med. Dejligt med det brede og inspirerende udvalg.
Billeder lægges på hjemmesidens galleri.

Spørgsmål til bestyrelsen
Der blev spurgt til evt. rabatordninger for medlemmer. Dette kan lokalgrupper og bestyrelse arbejde videre med.
Hvad kan vi tilbyde nye medlemmer ekstra?

Eventuelt

Overnatning til træf 2016. De lokalgrupper der er omkring Odense, tilbød at der er mulighed for at kontakte dem, hvis der ønskes privat overnatning. Så vil den enkelte lokalgruppe være behjælpelig med privat indkvartering.

Vi har haft et dejligt møde og vil gerne afslutte med en lille hilsen lånt fra Stigequilterne:

Livet er som et tæppe af klude
Hvor hver en lille klud er en dag, der må gå
Nogle er lyse, som solen derude 
Andre er mørke og grå
Men hver en lille klud, som her er sat på
Og veksler i farve, form og motiv
Danner et mønster af store og små
Kapitler i vores omskiftende liv
Så lad mig da gøre det netop sådan, som jeg synes
Småt eller stort. Jeg håber, at hvis jeg har skabt hvad jeg kan
Er der en, der vil sige:
Godt gjort!

På bestyrelsens vegne.

Tak for en dejlig dag.

Hanne Jans

Dansk Patchwork Forening - Kongensgade 39 st., 5000 Odense C - Telefon: 6536 1155 - Mail: quilt@mail.dk - Webmaster: tilwmdpf@patchwork.dk